Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og ikke minst i godt samarbeid med en rekke grunneiere/rettighetshavere blant annet i Trøndelagsfylkene, utført feltarbeid knyttet til å overvåke hønsefuglreir ved bruk av moderne viltkamera. Totalt har det i Trøndelagsfylkene de siste fem årene blitt fulgt opp til sammen godt over 150 reir fordelt på artene storfugl, orrfugl, lirype og jerpe. Noe av målsettingen er å kunne si noe om størrelsen på eggtapene og hvilke arter det er som røver reirene. Slike data vil være viktige for de ulike grunneierne når jaktuttaket på hønsefuglene skal fastsettes og ved eventuell predatorkontroll.

I år vil det i Snåsaområdet fokuseres kun på rypereir og det vil derfor settes stor pris på om du melder fra hvis du finner reir fra rype. Forutsatt grunneiers tillatelse og at det er praktisk gjennomførbart, vil vi ved innrapportering av reir forsøke å følge utviklingen på reiret med viltkamera.

Innrapportering av reirfunn kan rettes til Thomas Rohde på tlf. 48246528.

Spørsmål om prosjektet i Nord-Trøndelag kan rettes til Pål Fossland Moa (mob.: 45613872).

På forhånd takk!