Fjellstyret kan med hjemmel i § 36 i fjelloven ansette fjelloppsyn for å føre tilsyn med statsallmenningene. Fjelloppsynets arbeisoppgaver er nedskrevet i en egen oppsynsinstruks som er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (delegert til Statskog) i samråd med politiet og SNO.

 

Fjelloppsynet skal:

  • utføre nødvendig saksbehandling og administrasjon for fjellstyret
  • ha tilsyn med statsallmenningene for staten som grunneier
  • drive informasjon, tilrettelegging, skjøtsel, registreringer og naturovervåking
  • utøve tilsyn i forhold til privatrettslige og offentlirettslige regler på statsallmenning, herunder lover nevnt i lov om statlig naturoppsyn (motorferdselsloven, friluftsloven, kulturminneloven, innlandsfiskeloven, fjelloven, viltloven, naturvernloven og deler av forurensingsloven)

Fjelloppsynet har begrenset politimyndighet og er underlagt lensmannen i den forbindelse.

 

Snåsa fjellstyre har fire ansatte:

  • Vidar Formo, fjelloppsyn/daglig leder, mob. 918 06 294
  • Ola Vedal, fjelloppsyn, mob. 917 46 348
  • Terje Gifstad, sesongoppsyn, mob. 917 75 574
  • Lisbeth Aassve

 

Ola Vedal og Vidar Formo er roviltkontakter for SNO, og kan kontaktes ved funn av kadaver eller rovviltobservasjoner. I beitesesongen sommerstid er også Terje Gifstad rovviltkontakt for SNO.

 

Fjelloppsynet har kontor i Snåsa sentrum (NTE-bygget). På grunn av mange varierende og væravhengige arbeidsoppdrag har vi ikke anledning til å ha faste kontordager, men hvis du ønsker å treffe oss så er det bare å ringe så avtaler vi det.