Jaktfelt ID Storåsen (A og B): 5041J0070

 

Jaktfeltkart finner du her.

Et utdrag av tidligere fellinger kan du se her.

OBS: Det kan ha vært justert på jaktfeltgrensene i forhold til eldre fellingskart. Jaktfeltkartet (som kan åpnes på denne siden) er gjeldende jaktfelt i dag.

 

Om Storåsen

Jaktfeltet er på ca 51000 da tellende elgareal. Jaktfeltet Storåsen består mest av store områder med bakkemyrer, glissen fjellfuruskog og med innslag av noen tettere granhauger av gammel fjellgran. Store deler av jaktfeltet ligger innenfor Blåfjella-Skjækra nasjonalpark. Det grenser i øst mot gamle Gressåmoen nasjonalpark der elgen er fredet, derfor er dette et av de få felter der gammel storelg kan dukke opp. Den fremste del av feltet er mer preget av gamle hogstfelt med innslag av tildels tett lauvskog, særlig i området der elva fra Andorsjøen kommer ut mot Storåselva. Feltet er noe tung gått ,med lite stier, store avstander og noe vått landskap.