Fjellstyrene skal forvalte rettighetene og herlighetene i statsallmenningene, der primæroppgavene er å administrere bruksrettene (hovedsakelig seter, beite, jakt og fiske) de bruksberettigede imellom, ivareta de bruksberettigedes interesser i allmenningene og sørge for at statsallmenningene blir brukt på en best mulig måte for allmenningsbygda. Forvaltningen skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene, og som fremmer næringslivet i bygda. Statskog forvalter grunneierrettighetene i statsallmenningene. Rammene for fjellstyrets virksomhet er satt i Fjelloven § 3.

I Norge er det 94 fjellstyrer, og disse fjellstyrene forvalter størsteparten av de høyereliggende skog- og fjellområdene i Sør- og Midt-Norge. Norges fjellstyresamband (NFS) er en interesseorganisasjon for fjellstyrene, og du kan lese mer om fjellstyrene og fjellstyresystemet på hjemmesidene til NFS.