I 2004 ble Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark opprettet, og nesten 2000 km2 i grenseområdene mellom Snåsa, Lierne, Grong, Steinkjer og Verdal ble vernet som en av de største nasjonalparkene i Norge. Gamle Gressåmoen nasjonalpark i Snåsa ble innlemmet i det nye, store verneområdet. Nesten 70 % av all statsallmenning i Snåsa er nå vernet etter naturvernloven.

Hovedformålet med den nye nasjonalparken er å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken, som ellers består av alt fra plantefelt til høgfjellsområder.

Selv om området er vernet, så legger ikke det noen begrensning på bruken av området til friluftsliv, jakt og fiske. Det kan fortsette som før, og friluftsliv er sågar en del av formålet med vernet. Du kan fortsatt samle sammen tørrkvister og tenne bål i den perioden det er tillatt, men stående tørrfurru (“gaidd”) er fredet.

Det er opprettet et eget nasjonalparksenter i Lierne som er ansvarlig for informasjon omkring nasjonalparken. Her har de også en egen utstilling over områder og tema som berører nasjonalparken. Du kan lese mer om nasjonalparken og nasjonalparksenteret på deres hjemmesider.

Av fjellstyrets 12 hytter ligger en av disse, Ryplihytta, i nasjonalparken. Flere av de andre hyttene, bla. Andorsjøhytta, ligger helt inn på grensa mot parken, og gir derfor et fint utgangspunkt for turer inn i området.