Snåsa er en av de kommunene i Norge som har størst areal statsallmenning, nærmere 1 400 000 mål skog, fjell og vann er statsallmenning her. Dette utgjør over halvparten av hele Snåsa kommune.

Det er et aktivt beitebruk i Snåsa, både med husdyr og gjennom sørsamisk tamreindrift, samtidig som det er stor etterspørsel etter jakt og fiske i områdene. Dette gjør at det er mange forhold å ta hensyn til.  For Snåsa fjellstyre er det derfor en ansvarsfull og betydelig jobb å forvalte statsallmenningene på vegne av alle innbyggerne i Norge.

Fjellstyret velges av kommunestyret, og funksjonstiden er fire år. Kommunen har ingen instruksjonsmyndighet over fjellstyret utover dette, men skal hvert år ha fjellstyrets regnskap til orientering.

 

Snåsa fjellstyre har for valgperioden 2023 – 2027 følgende sammensetning:

 

Lars Erik Almo, styreleder. Mobil: 418 55 055

Laila Åsvold, nestleder

Bengt Mattias Jåma, styremedlem

Per Opheim, styremedlem

Vanja Aasum, styremedlem